Ekonomi
Giriş Tarihi : 10-11-2021 22:59   Güncelleme : 10-11-2021 22:59

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

T.C.
 ARTVİN VALİLİĞİ

 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ  
 

İLAN
 
Ticaret İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, ARTVİN ilinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Artvin İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI: (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine   karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.ç)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.  *** Hali hazırda Artvin Tüketici İl Hakem Heyeti Bilirkişi Sicil Listesinde kaydı bulunan kişilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.BAŞVURU USULÜ: Başvuru Yeri: Başvurular, https://artvin.ticaret.gov.tr/  internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.  Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 11 Ekim 2021 Perşembe günü başlayıp 17 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

), Makine Mühendisi,Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.),  Parke,Motosiklet–Şarjlı MotosikletOptisyen,Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv  (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.)Petrol ve Ürünleri,Saat Satıcısı/Tamircisi,Sıhhi Tesisat,Sigortacılık,   Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir. YEMİN: Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir. LİSTELERİN İLANI:Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bolu Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur.Bu duyuru tebliğ yerine geçer. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200709-8.htm
 Bilirkişilik Başvuru Formu için https://artvin.ticaret.gov.tr/data/618bbaa813b876b240e6036b/BİLİRKİŞİ BAŞVURU FORMU.xls

.