Ekonomi
Giriş Tarihi : 02-06-2021 07:05   Güncelleme : 02-06-2021 07:05

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİR KİŞİLİK İLANI

T

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİR KİŞİLİK İLANI

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

ARTVİN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLAN

 

 

İl Müdürlüğümüz tarafından, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Artvin İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere ARTVİN ilinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini bu şehir sınırları içerisinde icra eden ve ayrıca başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kaydı bulunmayan kişilerden, “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 

(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine   karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

 

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

 

c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

 

ç)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

 

d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.

 

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

 

f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

 

g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.

 

 

BAŞVURU USULÜ:

 

Başvuru Yeri: Başvurular, https://artvin.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Artvin Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 20 Ağustos 2020 Perşembe  günü başlayıp 27 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

),  Kozmetik Ürünler,  Kuyumcu, Makine Mühendisi, Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.), Motosiklet–Şarjlı Motosiklet Optisyen, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv  (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.) Parfümeri, Parke,  Petrol ve Ürünleri, Saat Satıcısı/Tamircisi, Sıhhi Tesisat, Sigortacılık, Takı Tasarımcısı, Terzi, Unlu Şekerleme İmalat, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Zücaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.

 

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.

 

Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.

 

YEMİN:

 

Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.

 

LİSTELERİN İLANI:

 

Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Artvin Ticaret İl Müdürlüğünün web sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur.